پورتال شهرستان خنج
۴ خرداد ۱۳۹۴
سخن روز
      سخن روز
    • در شگفتم از کسی که می تواند به خاطر گناه استغفار کند ولی ناامید است.