پورتال شهرستان خنج پورتال شهرستان خنج - سایت خبری و فرهنگی خنج
۱۱ شهریور ۱۳۹۴
سخن روز
      سخن روز
    • زبانت زعقلت حکایت کند***بیانت زفضلت روایت کند
    • تو را نیست گر عقل و فضل و ادب***زگفتار بیهوده بربند لب