۶ شهریور ۱۳۹۵
سخن روز
      سخن روز
    • نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند و نه چندان درشتی که از تو سیر گردند.