پورتال شهرستان خنج
۱۳ اسفند ۱۳۹۳
سخن روز
   سخن روز
  • خدايا!هنگامي كه ثروتم دادي،خوشبختي ام را نگير.
  • هنگامي كه توانايي ام دادي، عقلم را نگير.
  • هنگامي که مقامم دادي، تواضعم را نگير.
  • هنگامی كه تواضعم دادي عزتم را نگير.
  • هنگامی که قدرتم دادي، عفوم را نگير.
  • هنگامي كه تندرستيم دادي، ايمانم را نگير.
  • وهنگامی كه فراموشت كردم، فراموشم نكن!!