پورتال شهرستان خنج
۲۷ شهریور ۱۳۹۳
سخن روز
      سخن روز
    • می رسد روزی که بی هم می شویم***یک به یک از جمع هم کم میشویم.
    • می رسد روزی که ما در خاطرات***موجب خندیدن و غم میشویم.
    • گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق***می رسد روزی که بی هم می شویم.