پورتال شهرستان خنج
۱ دی ۱۳۹۳
سخن روز
      سخن روز
    • سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .