پورتال شهرستان خنج
۲۹ مهر ۱۳۹۳
سخن روز
      سخن روز
    • به فرزندانتان چگونه خوشبخت شدن را بیاموزید،
      نه چگونه ثروتمند شدن را.
    • تا زمانی که بزرگ می شوند، قدرچیزها را بدانند، نه قیمتشان را...