شنبه, آذر ۲۵, ۱۳۹۶

آلبوم عکس

 عکس روز

دریایی خنج

عکاس عبدالرحیم صداقت  ۱۳۸۸

تصاویری از برداشت گندم و جو دیمی در کشتزارهای خنج 

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

بهار خنج

سد محمله

آثار یاستانی خنج 

کاکا فخرالدین درگهشیخ حاجی محمد     درگه  درگه   مناره شیخ دانیال

عکس های از نمایشگاه نقاشی هنرجویان آموزشگاه هنری نگاره . موسسه خیریه دانش

گلهای کوچک در دشت بزرگ خنج

بارندگی خنج